Tséh-ma'êho'a'ë'ta

From Tsétsêhéstâhese Wikipedia
Jump to: navigation, search
Tséh-ma'êho'a'ë'ta

Tséh-ma'êho'a'ë'ta, (Oévemanâhéno), ("where there are red (hills) facing together"), na'éstse manâhéno, Mâhoestôtse, United States.