Tse-ho'hamo'tâ-hohtóva-mâheo'o

From Tsétsêhéstâhese Wikipedia
Jump to: navigation, search

Tse-ho'hamo'tâ-hohtóva-mâheo'o, na'éstse manâhéno, Ho'honáéšé'e, United States.