Môxéhéó'o

From Tsétsêhéstâhese Wikipedia
Jump to: navigation, search

Môxéhéó'o (vé'ho'énêstsestôtse: broom, "sweeping [thing]") Pl: môxéheonôtse.

Môxéhéó'o
Táhoma'ôhenestôtse