Mo'ôhtávêhohpe

From Tsétsêhéstâhese Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Mo'ôhtávêhohpe manestôtse-éve. Variant, mo'kôhtávêhohpe.