Jump to content

Nêševâhá'eneo'o

From Tsétsêhéstâhese Wikipedia

Nêševâhá'eneo'o ("fast-cooking (thing)"), nêševâhá'enéoohestôtse, nénêškenáhahá'enestôtse ("little.waves-fast-cook")